Make your own free website on Tripod.com
                    

 

Home
Up

 

 


 ลักษณะของอาคารโรงพยาบาลพะวอ

รูปทรง                  สี่เหลี่ยม

จำนวนชั้น            7( ชั้น6ไม่ได้เปิดใช้งาน )

เปิดใช้งาน             พ.ศ. 2537

ลักษณะผนัง      ก่ออิฐฉาบปูนเรียบสองด้าน

ลักษณะหน้าต่าง      บานกระจกรอบอลูมีเนียม

ลักษณะหลังคา         คสล.

ลักษณะพื้น               กระเบื้องเคลือบ,คสล.,ปูยาง

ลักษณะอุปกรบังแดด          Overhang only, Over hang with fin

 


Next

 

Home Up